Świadczymy kompleksowe usługi związane z naprawą i utrzymaniem nawierzchni asfaltowych oraz betonowych – między innymi nawierzchni dróg, lotnisk, mostów, autostrad, parkingów. Wykonujemy również dylatacje mostowe: bitumiczne, mechaniczno-asfaltowe, polimerowe.

Działamy na rynku już od kilkunastu lat. W codziennej pracy korzystamy wyłącznie z innowacyjnych, jak również sprawdzonych rozwiązań, przy użyciu nowoczesnych technologii, dzięki czemu efekty naszej pracy są trwałe. O jakości wykonywanych przez nas usług najlepiej świadczą otrzymane rekomendacje. Współpracowaliśmy z różnymi podmiotami, przy większych oraz mniejszych inwestycjach. Naszym klientom zapewniamy krótki termin realizacji zlecenia. Rozumiemy, że przy pracach budowlanych harmonogramy są napięte, a opóźnienia mogą być powodem negatywnych konsekwencji.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą, informacjami o stosowanych rozwiązaniach, technikach, metodach działania i wykorzystywanych produktach.

Asfaltowe dylatacje mostowe

Firma Rekma oferuje wykonanie dylatacji asfaltowych  na obiektach mostowych według autorskiego rozwiązania (patrz rysunek). Dylatacje bitumiczne z lepiszcza Parking Lot Sealant są zabezpieczeniem szczeliny dylatacyjnej wykonanym w nawierzchni drogowej.

Stanowią one odcinek nawierzchni o specjalnej konstrukcji przenoszącej zarówno obciążenia pionowe wywołane naciskami kół pojazdów mechanicznych, jak i kompensującej odkształcenia poziome, wywołane przemieszczeniami krawędzi szczeliny dylatacyjnej w budowli mostowej.

Jednym z najważniejszych parametrów dylatacji bitumicznej jest jej szerokość, ma ona bowiem wpływ na poprawne funkcjonowanie całej konstrukcji. Szerokość dylatacji dobierana jest indywidualnie dla każdego obiektu i określana w projekcie roboczym.

Dylatacje bitumiczne EDM typ Rekma wykonywane są w oparciu o Krajową Ocenę Techniczną Nr IBDiM-KOT-2017/0025 oraz Krajowy Certyfikat Właściwości Użytkowych nr 052-UWB-023.

Mechaniczno-asfaltowe dylatacje mostowe Silent-Joint RESA

Od 2009 roku Rekma Sp. z o.o. wykonuje dylatacje mechaniczno-asfaltowe Silent-Joint RESA system ten został opracowany i opatentowany w Szwajcarii, gdzie jest z powodzeniem stosowany od 1995 roku. W Polsce licencję na tę technologię posiada wyłącznie firma Rekma  Sp. z o.o.

Dylatacja  mechaniczno-asfaltowa  Silent-Joint RESA jest  zabezpieczeniem  szczeliny dylatacyjnej schowanym całkowicie w nawierzchni drogowej. Jest to szczelna dylatacja mostowa składająca się z mieszanki mineralno-asfaltowej modyfikowanej polimerami i wzmocnionej elementami stalowymi. Dylatacje mechaniczno-asfaltowe Silent-Joint RESA wykonywane są w oparciu o Krajową Ocenę Techniczną Nr IBDiM-KOT-2017/0035 i Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 052-UWB-024.

Poliuretanowe dylatacje mostowe

Od 2016 roku Rekma Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie mostowe dylatacje poliuretanowe. Konstrukcja dylatacji pozostaje całkowicie schowana w nawierzchni jezdni oraz chodnika obiektu mostowego – rozwiązanie zbliżone do dylatacji asfaltowych. Zastosowanie nowoczesnej masy na bazie poliuretanu skutkuje wysoką wytrzymałością przekrycia dylatacyjnego przy zachowaniu jego dużej elastyczności.  Wypełnienie dylatacji wykonywane z masy dylatacyjnej „na zimno” znacznie upraszcza proces montażu. Poliuretanowe przekrycia dylatacyjne wykonywane są w dwóch wariantach w zależności od przenoszonych przemieszczeń. Dla przemieszczeń powyżej 30 mm stosuje się dylatacje wzmocnione sprężynami pozwalającymi na równomierny rozkład naprężeń w przekroju dylatacji. Dla przemieszczeń poniżej 30 mm zastosowanie sprężyn nie jest wymagane. Zaletami tego nowoczesnego przekrycia dylatacyjnego są:  duża odporność na koleinowanie, szybkość montażu, niska emisja hałasu podczas przejazdu pojazdów, wodoszczelność, możliwość montażu dylatacji o skomplikowanym kształcie, również na elementach pionowych konstrukcji. Rozwiązanie posiada Europejską Ocenę Techniczną ETA-16/0379.

Dylatacje w nawierzchniach

Szczeliny dylatacyjne, dylatacje w nawierzchniach betonowych i asfaltowych

Firma Rekma świadczy usługi w zakresie cięcia nawierzchni, ukosowania krawędzi szczelin i wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach betonowych i asfaltowych. Szczeliny dylatacyjne wypełniane są masami bitumicznymi na gorąco, a także zalewami silikonowymi na zimno. Stosowane są zalewy o różnych właściwościach, w tym również zalewy odporne na działanie paliw, olejów i smarów oraz na wysoką temperaturę i środki chemiczne.

Wypełnianie szczelin dylatacyjnych płyt, torowisk tramwajowych

Firma REKMA oferuje usługi wypełniania szczelin dylatacyjnych pomiędzy główką szyny a nawierzchnią torowiska masami zalewowymi firmy Crafco Inc.

Cięcie nawierzchni

Cięcie nawierzchni betonowych i asfaltowych.
Firma REKMA wykonuje cięcie nawierzchni betonowych i asfaltowych przy użyciu specjalistycznego sprzętu wyposażonego w system odsysania zanieczyszczeń powstających w procesie cięcia na mokro. Świadczy kompleksowe usługi przy układaniu nawierzchni betonowych polegające na wykonaniu pierwszych nacięć odprężających na świeżym betonie, cięciu szczelin dylatacyjnych i ukosowaniu krawędzi w dojrzałym betonie.

Natryski środkami hydrofobowymi i hydrofilowymi

Firma REKMA świadczy usługi związane z wykonaniem impregnacji powierzchni betonowych oraz żelbetowych w budownictwie komunikacyjnym. Hydrofobizacja ma na celu ochronę nawierzchni przed szkodliwym działaniem wody, mrozu, środków odladzających, chemikaliów, paliw i olejów. Środki hydrofobowe najczęściej nanosi się metodą natrysku.

Grooving (rowkowanie) nawierzchni

Firma REKMA świadczy usługi związane z wykonaniem rowkowania (groovingu) nawierzchni betonowych i bitumicznych. Zaletą tej technologii jest wyraźne zwiększenie szorstkości nawierzchni wpływające na skrócenie drogi hamowania pojazdów, lepsze odprowadzenie wody z nawierzchni (nawet dziesięciokrotne skrócenie czasu potrzebnego do osuszenia nawierzchni) oraz zapobieganie powstawania zjawiska aqaplanningu.

Masy zalewowe i sprzęt do prac drogowych

Masy zalewowe
Firma Rekma prowadzi sprzedaż oraz wykonuje roboty w oparciu o produkty Crafco.
W Polsce najczęściej stosuje się:

Masa zalewowa na gorąco Road Saver 515

Masa bitumiczna utworzona na bazie asfaltu z dodatkiem kauczuku syntetycznego i plastyfikatorów. Stosowana najczęściej do wypełniania pęknięć oraz szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z betonu asfaltowego i betonu cementowego, służy również do wypełniania i uszczelniania połączeń tych nawierzchni z krawężnikami, studzienkami itp. Masę wbudowuje się po rozgrzaniu do temp. 190-200°C. Road Saver 515 należy rozgrzać w kotle z płaszczem olejowym wyposażonym w mieszadło mechaniczne. Ciężar właściwy masy wynosi 1,19 kg/l. Posiada: Deklarację Zgodności CE i Orzeczenie ITWL Nr 12/24/9.

Masa zalewowa na zimno – Road Saver Silicone SL Sealant

Niskomodułowy silikon przeznaczony do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach wykonanych z betonu cementowego. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością, trwałością i sprężystością. Można go stosować zarówno do płaszczyzn poziomych jak i pionowych. Road Saver Silicone SL Sealant wbudowuje się na zimno. Posiada Orzeczenie ITWL Nr 6/24/2003.

Profile uszczelniające polietylenowe – kordy dylatacyjne

Polietylenowe profile do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w różnych nawierzchniach, odporne na wysoką temperaturę (do 210°C).
Oferowane w następujących średnicach: 10 mm,  13 mm,  15 mm, 20 mm, 25 mm,  30 mm, .
Posiadają: Krajową Ocenę Techniczną Nr IBDiM-KOT-2017/0021 oraz Orzeczenie ITWL Nr 6/24/2003.

Firma REKMA jest dystrybutorem maszyn do prac drogowych produkowanych przez firmę CRAFCO: 

Frezarka Pavement Cutter M 200

Urządzenie przeznaczone do rozfrezowywania pęknięć nawierzchni betonowych i asfaltowych. Posiada możliwość kopiowania przebiegu pęknięcia oraz regulowaną szerokość i głębokość frezowania.

Kotły

Dwupłaszczowe urządzenia służące do grzania i wbudowywania mas zalewowych na gorąco wyposażone w mechanizm mieszania masy zalewowej w trakcie jej ogrzewania. Oferowane są kotły o różnych pojemnościach (od 200-1500 l) i z różnym dodatkowym wyposażeniem (np. kompresor, ogrzewany wąż do wbudowywania masy zalewowej).

Naprawa spękań nawierzchni i ubytków miejscowych

Firma REKMA oferuje wykonanie naprawy spękań nawierzchni z mas asfaltowych i betonu cementowego, likwidację ubytków miejscowych oraz złamanych krawędzi i naroży płyt.

Prace wykonywane są przy użyciu frezarki kopiującej przebieg pęknięcia.
Po rozfrezowaniu pęknięcia szczelina wypełniona zostaje bitumiczną masą zalewową.
Naprawy tego typu zabezpieczają nawierzchnię przed dalszą degradacją oraz działaniem szkodliwych czynników takich jak: woda, środki odladzające, paliwa itp.

Kruszenie nawierzchni betonowych metodą ultradzwiękową – RMI

Metoda ultradźwiękowa – RMI wykorzystuje fale akustyczne do kruszenia nawierzchni betonowych. Sterując częstotliwością fal i szybkością przejazdu maszyny uzyskuje się wymaganą głębokość rozbiórki, jak i granulację destruktu betonowego. Metoda ta zapobiega uszkodzeniom podbudowy i podłoża oraz znajdującego się tam uzbrojenia podziemnego.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.