Dylatacje

Firma REKMA wykonuje dylatacje w nawierzchniach drogowych, lotniskowych i autostradowych, zajmuje się montażem mostowych dylatacji asfaltowych EDM typ Rekma, mechaniczno-asfaltowych Silent-Joint RESA oraz dylatacji polimerowych i mechaniczo-polimerowych.

Jeśli poszukują Państwo odpowiedzialnego i niezawodnego kontrahenta, który w codziennej pracy wykorzystuje zdobywane latami doświadczenie oraz najwyższej jakości materiały, nowoczesny sprzęt i innowacyjne rozwiązania, zachęcamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktu. Doskonale rozumiemy, że przy dużych inwestycjach zarówno koszty, jak i czas realizacji zlecenia odgrywają niebagatelne znaczenie. Dlatego też zapewniamy krótkie terminy realizacji prac.

Dylatacje są to celowo utworzone szczeliny w danej konstrukcji budowlanej. Ich zadaniem jest zapobieganie powstawaniu nadmiernych naprężeń w konstrukcjach, w związku ze zmianami temperatury i obciążeniami eksploatacyjnymi. Wykonanie dylatacji często jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danego elementu. Dlatego też zaniedbania w tym zakresie, a także wypełnienie szczeliny dylatacyjnej w niewłaściwy sposób, niskiej jakości materiałami, może nieść ze sobą negatywne skutki.

Szczeliny dylatacyjne wykonywane są w celu umożliwienia przemieszczania się krawędzi elementów konstrukcji budowlanej. W przypadku budowli mostowych w strefie szczelin dylatacyjnych wbudowuje się specjalne urządzenia, które mają dwa zadania – utrzymanie niezakłóconego ruchu pojazdów oraz pieszych, a także pozwalają na swobodne odkształcanie krawędzi przęseł.

W obiektach budowlanych bardzo ważne jest zastosowanie optymalnych rozwiązań, pozwalających na zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych – zarówno na etapie projektowania, jak i wykonawstwa.

Wśród oferowanych przez firmę REKMA rozwiązań wyróżnić można:

Proponowane przez firmę REKMA rozwiązania charakteryzują się wysoką jakością, wykonywane są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, z wykorzystaniem innowacyjnych materiałów. Poniżej krótka charakterystyka części usług wykonywanych przez firmę REKMA.

ASFALTOWE DYLATACJE MOSTOWE

Dylatacje asfaltowe są rodzajem przekrycia dylatacyjnego. Wykonane są z mieszanki mineralno-asfaltowej, ułożonej na metalowym stabilizatorze, który przykrywa szczelinę dylatacyjną. Konstrukcja ta pozwala na przenoszenie odkształceń. Asfaltowe  przekrycia dylatacyjne słabo odróżniają się od nawierzchni mostu, głównie barwą oraz fakturą. Wbudowywane są nad szczeliną dylatacyjną w poprzek jezdni zgodnie z przebiegiem szczeliny dylatacyjnej.

Firma REKMA wykonuje dylatacje asfaltowe na obiektach mostowych według autorskiego rozwiązania (patrz rysunek). Dylatacje asfaltowe z lepiszcza Parking Lot Sealant są zabezpieczeniem szczeliny dylatacyjnej całkowicie schowanym w nawierzchni drogowej. Stanowią one odcinek nawierzchni o specjalnej konstrukcji przenoszącej zarówno obciążenia pionowe wywołane naciskami kół pojazdów mechanicznych, jak i kompensującej odkształcenia poziome, wywołane przemieszczeniami krawędzi szczeliny dylatacyjnej w budowli mostowej.

Jednym z najważniejszych parametrów dylatacji asfaltowej jest jej szerokość, ma ona bowiem wpływ na poprawne funkcjonowanie całej konstrukcji. Szerokość dylatacji dobierana jest indywidualnie dla każdego obiektu i określana w projekcie roboczym.

Dylatacje asfatowe EDM typ Rekma wykonywane są w oparciu o Krajową Ocenę Techniczną Nr IBDiM-KOT-2017/0025 oraz Krajowy Certyfikat Właściwości Użytkowych nr 052-UWB-023.

Zadaniem dylatacji mostowej jest równoważenie ruchów obiektów inżynierskich, wynikających z obciążenia użytkowego, a także pracy termicznej. Dylatacja wykonana jest z mieszanki kruszywa oraz masy zalewowej, w całości zabudowana w nawierzchni. Takie rozwiązanie pozwala na zapewnienie całkowitej szczelności konstrukcji, a także zniwelowanie hałasu, który występuje niezwykle często przy innych rodzajach dylatacji.

Wśród zalet asfaltowych dylatacji należy wyróżnić szybkość montażu, możliwość wykonania dylatacji na połowie obiektu, co ma kluczowe znaczenie w przypadku remontów „pod ruchem”. O przewadze nad innymi rozwiązaniami decyduje także bezobsługowa eksploatacja.

MECHANICZNO-ASFALTOWE DYLATACJE MOSTOWE SILENT-JOINT RESA

Od 2009 roku Rekma Sp. z o.o. wykonuje dylatacje mechaniczno-asfaltowe Silent-Joint RESA. System ten został opracowany i opatentowany w Szwajcarii, gdzie jest z powodzeniem stosowany od 1995 roku. W Polsce licencję na tę technologię posiada wyłącznie firma Rekma  Sp. z o.o.

Dylatacja  mechaniczno-asfaltowa  Silent-Joint RESA jest  zabezpieczeniem  szczeliny dylatacyjnej schowanym całkowicie w nawierzchni drogowej. Jest to szczelne przekrycie dylatacyjne składające się z mieszanki mineralno-asfaltowej, modyfikowanej polimerami dodatkowo wzmocnionej elementami stalowymi. Dylatacje mechaniczno-asfaltowe Silent-Joint RESA wykonywane są w oparciu o Krajową Ocenę Techniczną Nr IBDiM-KOT-2017/0035 i Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 052-UWB-024/1.

System Silent-Joint RESA z powodzeniem stosowany jest zarówno w Polsce, jak i innych krajach między innymi Europy Zachodniej. Wśród zalet tego rozwiązania należy wskazać elastyczność oraz szczelność, bezobsługową eksploatację, szybkość montażu, odporność na koleinowanie. Dzięki temu, iż konstrukcja dylatacji jest zabudowana w nawierzchni drogi, zmniejszony jest poziom hałasu związany z ruchem pojazdów, a zachowany wysoki komfort przejazdu.

Nie da się zaprzeczyć, że mechaniczno-asfaltowe dylatacje mostowe Silent-Joint RESA stanowią poważną konkurencję dla dylatacji blokowych oraz modułowych.

POLIMEROWE DYLATACJE MOSTOWE

Od 2016 roku Rekma Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie mostowe dylatacje polimerowe. Konstrukcja dylatacji pozostaje całkowicie schowana w nawierzchni jezdni oraz chodnika obiektu mostowego – rozwiązanie zbliżone do dylatacji asfaltowych. Zastosowanie nowoczesnej masy na bazie polimerów skutkuje wysoką wytrzymałością przekrycia dylatacyjnego przy zachowaniu jego dużej elastyczności.  Wypełnienie dylatacji wykonywane z masy dylatacyjnej „na zimno” znacznie upraszcza proces montażu. Polimerowe przekrycia dylatacyjne wykonywane są w dwóch wariantach w zależności od przenoszonych przemieszczeń. Dla przemieszczeń powyżej 30 mm stosuje się dylatacje polimerowe wzmocnione sprężynami pozwalającymi na równomierny rozkład naprężeń w przekroju dylatacji. Dla przemieszczeń poniżej 30 mm zastosowanie sprężyn nie jest wymagane.

Zaletami tego nowoczesnego przekrycia dylatacyjnego są: duża odporność na koleinowanie, szybkość montażu, niska emisja hałasu podczas przejazdu pojazdów, wodoszczelność, możliwość montażu dylatacji o skomplikowanym kształcie, również na elementach pionowych konstrukcji. Rozwiązanie posiada Europejską Ocenę Techniczną ETA-16/0379.

DYLATACJE W NAWIERZCHNIACH

Dylatacje w nawierzchniach betonowych i asfaltowych są jedną z dziedzin naszej działalności.

Firma REKMA świadczy usługi w zakresie cięcia nawierzchni, ukosowania krawędzi szczelin i wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach betonowych i asfaltowych. Szczeliny dylatacyjne wypełniane są przez różne masy dylatacyjne – masy bitumiczne na gorąco, a także masy zalewowe na zimno. Stosowane są zalewy o różnych właściwościach, w tym również zalewy odporne na działanie paliw, olejów i smarów oraz na wysoką temperaturę i środki chemiczne.

Beton ze względu na swoje właściwości pracuje. Zmiany temperatury oraz wilgoć mogą powodują kurczenie oraz rozszerzanie się płyt betonowych. W celu eliminacji pęknięć lub ich kontroli wykonuje się szczeliny dylatacyjne. Wyróżnić można kilka rodzajów szczelin, które następnie trzeba uzupełnić. Odpowiednim do tego materiałem są masy zalewowe.

Bitumiczna masa zalewowa na gorąco stosowana jest zarówno do wypełnienia szczelin dylatacyjnych, jak i połączeń w nawierzchniach, w szczególności połączeń między nawierzchnią, a elementami prefabrykowanymi, stalowymi. Jest elastyczna, co z kolei zapewnia szczelność, a także trwałość połączeń, rozciągliwa, charakteryzuje się dobrą przyczepnością, odpornością na działanie różnych czynników. Przed wbudowaniem masy są rozgrzewane do stanu płynnego.

Szczeliny podłużne i poprzeczne mogą być również wypełnione masami uszczelniającymi na zimno, jedno- lub dwuskładnikowymi.

Przy wypełnianiu szczeliny niezwykle ważne jest jej uprzednie oczyszczenie z ciał obcych na przykład pozostałości po cięciu betonu, osuszenie, wypełnienie dolnej części przy pomocy odpowiednich materiałów, zagruntowanie bocznych ścianek szczeliny (jeśli jest takie zalecenie producenta), co zwiększy przyczepność masy do szczeliny, na końcu następuje wprowadzenie masy zalewowej .

Masy na gorąco stosowane są przede wszystkim na betonowych nawierzchniach drogowych, płytach lotniskowych, placach manewrowych, parkingach. Co ważne, masy te są odporne na działanie czynników atmosferycznych, a także zapewniają szczelność nawierzchni. Masy zalewowe na zimno zwłaszcza te dwuskładnikowe wymagają ścisłego stosowania się do reżimu technologicznego.

Firma REKMA wykonuje również połączenia nawierzchni betonowych z nawierzchniami asfaltowymi oraz innymi elementami infrastruktury drogowej.

Jeszcze do niedawna szczeliny dylatacyjne uważane były za elementy utrudniające wykonawstwo, a także znacznie sprzyjające przedostawaniu się wody, między innymi do podłoża. Obecnie przyjmuje się, że to właśnie dobrze zaprojektowana oraz wykonana dylatacja wpływa na poprawę jakości wykonanej nawierzchni betonowej. W znacznym stopniu przedłuża także żywotność nawierzchni, oczywiście pod pewnymi warunkami, a także w przypadku wykonania jej przy użyciu odpowiedniego materiału oraz sprzętu.

Firma Rekma prowadzi sprzedaż oraz wykonuje roboty w oparciu o produkty Crafco.

 W Polsce najczęściej stosuje się:

  • masę zalewową na gorąco Road Saver 515: masa bitumiczna utworzona na bazie asfaltu z dodatkiem kauczuku syntetycznego i plastyfikatorów. Stosowana najczęściej do wypełniania pęknięć oraz szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z betonu asfaltowego i betonu cementowego, służy również do wypełniania i uszczelniania połączeń tych nawierzchni z krawężnikami, studzienkami itp. Masę wbudowuje się po rozgrzaniu do temp. 190-200°C. Road Saver 515 należy rozgrzać w kotle z płaszczem olejowym wyposażonym w mieszadło mechaniczne. Ciężar właściwy masy wynosi 1,19 kg/l. Posiada: Deklarację Zgodności CE i Orzeczenie ITWL Nr 12/24/9;
  • masę zalewową na zimno – Road Saver Silicone SL Sealant: niskomodułowy silikon przeznaczony do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach wykonanych z betonu cementowego. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością, trwałością i sprężystością. Można go stosować zarówno do płaszczyzn poziomych jak i pionowych. Road Saver Silicone SL Sealant wbudowuje się na zimno. Posiada Orzeczenie ITWL Nr 6/24/2003;
  • profile uszczelniające polietylenowe – kordy dylatacyjne: polietylenowe profile do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w różnych nawierzchniach, odporne na wysoką temperaturę (do 210°C). Oferowane w następujących średnicach: 10 mm, 13 mm,  15 mm, 20 mm, 25 mm,  32 mm. Posiadają: Krajową Ocenę Techniczną Nr IBDiM-KOT-2017/0021 oraz Orzeczenie ITWL Nr 6/24/2003;

Zalety proponowanych rozwiązań

Firma REKMA stosuje najnowocześniejsze technologie. Jest dystrybutorem wielu znanych firm. Usługi realizowane są na najwyższym poziomie, przy wykorzystaniu innowacyjnych i sprawdzonych materiałów.

Zlecone prace firma REKMA wykonuje starannie, w możliwie krótkim terminie realizacji. Zadowolenie klientów oraz rekomendacje są najlepszym potwierdzeniem profesjonalizmu i zaangażowania w realizowane prace.

Firma REKMA proponuje rozwiązania szyte na miarę XXI wieku. Specjalizacją jest montaż dylatacji mostowych, a także naprawa oraz utrzymanie nawierzchni drogowych, lotniskowych.

Podsumowanie charakterystyki proponowanych przez firmę REKMA rozwiązań:

  • asfaltowe dylatacje mostowe: bezobsługowa eksploatacja, szybkość montażu, możliwość pracy na połowie obiektu, całkowite zabudowanie konstrukcji w nawierzchni, zmniejszenie poziomu hałasu,
  • mechaniczno-asfaltowe dylatacje mostowe Silent-Joint RESA: bezobsługowa eksploatacja, szybkość montażu, szczelność, odporność na koleinowanie,
  • poliuretanowe dylatacje mostowe: szybkość montażu, wodoszczelność, zniwelowanie poziomu hałasu, możliwość montażu dylatacji o skomplikowanym kształcie,
  • dylatacje w nawierzchniach: w zależności od zapotrzebowania stosowane są zalewy o różnych właściwościach na przykład odporne na działanie czynników chemicznych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą oraz do kontaktu z nami!

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.